رونمایی از لیست انتخاباتی مشایی/ روشن شدن تکلیف جام زهر