سرمایه گذاری دولت و مجلس در آموزش و پرورش پربازده است