کدام بخش از سخنان رهبری در رسانه های جهان برجسته شدند