- تابلوهای جدید اطلاع رسانی در ایستگاه های اتوبوس نصب می شوند