پرداخت الکترونيکي صدقه به شکل پايلوت در شيراز اجرا مي شود