پرداخت وام فوری درشعب بانک صادرات ممنوع است/ بانک صادرات با متخلفان پرداخت وام فوری برخورد می کند