استاندار تهران در مورد آب با رییس جمهور صحبت می‌کند