کمپین حمایت از کودکان یمن در شرق اصفهان به راه افتاد/ تصاویر