بیانیه هیئت های ورزشی سرپلذهاب در دعوت از مردم برای حضوردرراهپیمایی ضدآل سعود