ریاضی‌دان مشهور فرانسوی به نمایشگاه کتاب تهران می آید