معاون وزیر: ورزش همگانی اولویت برنامه وزارت ورزش است