- توسعه عرضه بنزین با استاندارد یورو ٤ از مهمترین برنامه های سال ٩٤ است