استاندار تهران: در مورد انتقال آب از شرق تهران و سد ماملو با رییس جمهور صحبت می کنیم