تقسیم کار نظامی - سیاسی بین واشنگتن و ریاض چگونه صورت گرفته است؟/ گزینه بعد تحولات