تلاش هدایتی و عابدینی برای جلوگیری از مزایده چهارم