حال و هوای بازار میوه این روزها چگونه است/کاهش یا افزایش قیمت؟