برطرف کردن فشارهای روحی و روانی عامل مهم شکستن انگشتان