هفتکل ۸۹ ساله شد/ نمی دانم به اینکه ساکن دومین شهر نفت خیز خاورمیانه هستم ببالم یا بنالم