اعتبارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به آموزش و پرورش اختصاص یابد