استخدام دندان پزشک در درمانگاهها و کلینیک های معتبر تهران - 17 اردیبهشت 94