معاون اقتصادی بانک مرکزی: بانک‌ها تا پایان مدت قرارداد نرخ‌‌های سود قبلی را می‌پردازند