سرپرست دانشگاه خوارزمی: ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با رویکرد هم‌افزایی و اقتصاد مقاومتی صورت گرفت