بیمارستان‌های خصوصی تهران ۲۷۰ میلیارد تومان از بیمه‌های تکمیلی طلب دارند