خرد شدن اراضی کشاورزی از مهم ترین مشکلات روستاها است