دو و میدانی‌کار قم به مدال نقره پرش طول کشور دست یافت