ویسی: انگیزه‌مان برای ماندن در لیگ چند برابر شده است