امنیت و اقتدار کشور به برکت رهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب است