۱۴ هزار و ۹۵۴ دفتر خدمات ارتباطی در سال ۹۲ در کشور