ز حضور بولونیا در تهران تا برخورد با متخلفین غرفه‌ها از سوی مدیران سالن