سیاست روز / افغانستان و چارچوب های ناامنی های جدید