خرد شدن اراضی کشاورزی از مهمترین مشکلات روستاها است