شهید هاشمی؛ از عالم فوتبال، پزشکی و طلبگی تا فرماندهی قرارگاه نصرت