خطای تبدیل واحد پول در استیم باعث شد تا قیمت یک اسلحه به ۳.۵ میلیون دلار برسد!