شورای هماهنگی ایلام مردم را به شرکت در راهپیمایی ضد سعودی دعوت کرد