وقتی معلمم برای امرار معاش مسافرکشی می‌کند عرق شرم بر پیشانی بنده می‌نشیند