آغاز کنگره بزرگداشت سه هزار شهيد استان سمنان با حضور سردار جعفري