تربیت و آموزش 800 دانشجوی رسانه ای در دانشکده خبر اردبیل