اردوهای جهادی روحیه ایثار و از خودگذشتگی را تقویت می کند/ بسیج سازندگی حرکتی خودجوش است