انتخابات پارلمانی بریتانیا: برتری حزب کارگر یا محافظه کار؟