شبکه عربستان سعودی: صلح ایران و آمریکا پایدار نیست؛ جنگ نزدیک است!