سرما ۳۳ میلیارد تومان به محصولات کشاورزی اسدآباد خسارت زد