باخ: میزبانی المپیک نباید به 20 کشور خاص محدود شود