چالش اقتصادی بیمارستان های خصوصی/ طلب 270 میلیاردی از بیمه ها