بازگشت اساتید رتبه دانشگاه علامه را به طور جهشی ارتقا داد