عدم تلاش دولت و وزارت آموزش و پرورش برای بررسی به حق بودن یا نبودن مطالبات معلمان/ عوامل اصلی تلاش برا