استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز پزشک نمونه کودکان کشور شد