- لغزنده بودن و ترافيک نيمه سنگين درمحورهاي مازندران