۱۰۰ واحد دانشگاه آزاد زیان ده هستند/ کاهش وابستگی به شهریه