به بازیکنان پرسپولیس گفتم به چیزی غیر از فوتبال فکر نکنید