یکی از سیاست‌های دولت ورود مردم به حوزه ورزش‌های همگانی است